โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โรงเรียนวัดพังสิงห์

นางมาลีพันธุ์ ภูมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพังสิงห์

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดพังสิงห์

โรงเรียนวัดพังสิงห์   ชื่อย่อโรงเรียน  พ.ส.  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  1 มิถุนายน 2482  ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเรือ ๕ วัดพังสิงห์  โดยเจ้าอาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเห็นว่าเด็กในแถบนี้มีมากขึ้นทุกวัน ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล จึงร่วมใจกันจัดสร้างโต๊ะครู ม้านั่ง และโต๊ะเรียนของนักเรียน ตลอดจนกระดานดำขึ้น มีมากพอสมควร จึงได้อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนต่อนายอำเภอในสมัยนั้น คือนายจันทร์ สมบูรณ์กุล  ทางอำเภอจึงอนุญาตให้จัดตั้งได้ และมอบหมายให้นายพุ่ม บุญล้อม  ครูใหญ่โรงเรียนวัดหมน เป็นประธานเปิดแทนนายอำเภอ

เริ่มแรกใช้ศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 55 คน เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษาแรก และได้แต่งตั้ง นายพ่อง วิชัยดิษฐ์ มาเป็นครูผู้สอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2482 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายบัว  รัตนนุกูล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 3 สิงหาคม 2483 ทางราชการได้ย้าย  นายบัว รัตนนุกูล  ไปเป็นสารวัตรศึกษา  และได้แต่งตั้ง นายน้อม  วายุเวช  ครูใหญ่โรงเรียนวัดจังหูน  มาดำรงตำแหน่งแทน

ระยะนี้ศาลาที่ใช้เป็นสถานศึกษาก็เริ่มชำรุดมากขึ้น คณะครู ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่ง สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน  ในขณะเดียวกันทางวัดได้จัดสร้างศาลาหลังใหม่แล้วเสร็จ  ทางโรงเรียนก็ได้ย้ายนักเรียนจากศาลาหลักเก่าที่ชำรุด เข้าไปเรียนในศาลาหลังใหม่

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500  นายน้อม วายุเวช  เกษียณอายุ  ทางราชการได้ย้าย นายพะเนิน ศรีธรรม ครูใหญ่โรงเรียนวัดศาลามีชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 146 คน ครู 4 คน

ปี พ.ศ. 2502 ทางวัดพังสิงห์ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนอาศัย จำนวน 6 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในโอกาสต่อ ๆ ไป  ต่อมาโรงเรียนได้หาเงินสมทบกับงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้ หลังคามุงสังกะสี ขนาดกว้าง 8×24 เมตร  และย้ายนักเรียนชั้น ป.2, 3 และ 4 จากศาลาวัด มาเข้าเรียนในอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2503 สำหรับชั้น ป.1 ยังคงเรียนในศาลาวัดเช่นเดิม

ในปีงบประมาณ 2512 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 140,000 บาท เมื่อสร้างเสร็จย้ายนักเรียนชั้น ป.1 มาเข้าเรียน

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2513 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2518 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น ป.5 และ 6 ตามลำดับ  ต่อมาอีกระยะหนึ่งทางวัดได้มอบที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 2 ไร่ เศษ  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 52 ตารางวา

ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 017 1 หลัง 4 ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ 600,000 บาท  เป็นการลดจำนวนการขาดแคลนห้องเรียนได้พอสมควร

ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้ย้าย นายพะเนิน ศรีธรรม  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วัดท้ายสำเภา และได้ย้าย  นายสงวน คลิ้งคล้าย จากโรงเรียนวัดโดน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2526 ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ 749,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 ในขณะนั้นมีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง ส้วม 3 หลัง 10 ที่นั่ง บ้านพักครู 2 หลัง  ขณะนี้ได้รื้อถอนไปแล้ว  อาคารห้องสมุด 1 หลัง ขนาดกว้าง 6×8 เมตร  มีนักเรียนทั้งหมด 333 คน ครู 18 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้น ป.6 จำนวน 14 ห้องเรียน

โรงเรียนวัดพังสิงห์

วันที่ 16 สิงหาคม 2532  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายพยอม ศรีวิทยารัตน์  ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน นายสงวน คลิ้งคล้าย  ซึ่งทางราชการให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเชิงแตระ

วันที่ 1 มิถุนายน 2533  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวิรัตน์ ศรีเปารยะ  มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และวันที่ 30 กันยายน 2534 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตรงบน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง และวันที่ 15 มกราคม 2535  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางพรรณี พิภูษณกาญจน์  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

วันที่ 10 มีนาคม 2536  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเฉลิม เชียรแก้ว  จากโรงเรียนวัดแพร่มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน  นายพยอม ศรีวิทยารัตน์  ซึ่งไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดแพร่  ปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียน 23 คน  นางวราภรณ์ นุ่นทอง  เป็นครูประจำชั้น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2536  ทางราชการได้แต่งตั้ง นางพรรณี พิภูษณกาญจน์  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหลวงครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมคีรี  ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายวิน ประมุข  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิบูลยาราม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพังสิงห์

วันที่ 17 ธันวาคม 2536  โรงเรียนได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม  เป็นเงิน  80,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2537  ต่อมาได้รับงบพัฒนาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3  สร้างอุปกรณ์ไว้ในสนามเด็กเล่น  จำนวน 13 รายการ  เป็นเงิน 30,000 บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

วันที่ 30 มกราคม 2540  ทางราชการได้ย้าย  นายวิน ประมุข  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหอยกัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 94,508 บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี และทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้อง 3 ห้อง  ดังนี้

  1. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 39,530 บาท
  2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 44,880 บาท
  3. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 41,810 บาท

ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 362,000 บาท  เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542  มีอุปกรณ์ โต๊ะครู 4 ชุด  ตู้เหล็ก  ปีนี้โรงเรียนได้จัดเลี้ยงน้ำชาและจัดมวย ได้เงิน 70,000 บาท ซื้อดินถมสนามหน้าโรงเรียน และได้มีผู้บริจาคเงินสมทบสร้างสนามตะกร้อ เป็นเงิน 30,000 บาท

ปี พ.ศ. 2543  นายเฉลิม เชียรแก้ว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพังสิงห์  ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน (ตำแหน่งเฉพาะตัว)  วันที่ 30 กันยายน 2543  นายเฉลิม เชียรแก้ว ได้เปลี่ยนเส้นทางเกษียณราชการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายชัชวาล  บุญอมร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหญ้า  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพังสิงห์

วันที่ 17 เมษายน 2544  โรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้ หลังคาสังกะสี ตามที่ราชการอนุญาต เนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้

โรงเรียนดำเนินงานทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เป็นหลัก

วันที่ 8 ธันวาคม 2549  นายประภาส เฮ่าตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลวง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังสิงห์ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ที่ ศธ 563/2549  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

วันที่ 30 สิงหาคม 2550  โรงเรียนได้รับบริจาค เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาศูนย์ไอซีที ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุ่น “ทรัพย์ไหลมามหามงคล” วัดพังสิงห์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553  นายทวีชัย ด่านสุคนธ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ที่ 425/2553 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553

วันที่ 30 กันยายน 2559  นายทวีชัย ด่านสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังสิงห์ เกษียณอายุราชการ   นางมัลลิกา วิเชียรมณี  รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  นางมาลีพันธ์ ภูมา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ที่ ศธ 460/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนวัดพังสิงห์

ปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นเงิน 273,100 บาท

เดือนมกราคม 2561  โรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ประกอบอาหาร โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน เป็นเงิน 81,480 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนวัดพังสิงห์  ณ  วันที่ 1 มกราคม 2564 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 66 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  มีนางมาลีพันธุ์ ภูมา  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

เขตที่ตั้ง/พิกัดเขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2   ตำบลท่าเรือ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ที่ราบ  ที่ดินจำนวน  9 ไร่  2 งาน  ประเภทกรรมสิทธิ์การถือครอง  ที่ธรณีสงฆ์  พื้นที่เป็นผืนเดียวกันกับวัด

อักษรย่อโรงเรียน

        พ.ส.    

สีประจำโรงเรียน   แดง-ขาว               

      สี แดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง

      สี  ขาว  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  “ต้นมะไฟ”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดพังสิงห์

 ภายในปีการศึกษา 2564  นักเรียนโรงเรียนวัดพังสิงห์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวินัยในตนเอง  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และคิดเลขคล่องช

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตาจุดหมายของหลักสูตร  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
  2. พัฒนาครูให้มีความรู้  มีคุณธรรม  มีความสามารถในการจัดกระบวนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

  • นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม รักถิ่นบ้านเกิด

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ปรัชญาโรงเรียน

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

คำขวัญประจำโรงเรียน

คุณธรรมนำหน้า  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.