โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพังสิงห์

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
อนุบาล 3 7 7 14 1
รวมชั้นอนุบาล 14 13 27 2
ป.1 13 14 27 1
ป.2 14 10 24 1
ป.3 20 12 32 1
ป.4 16 10 26 1
ป.5 7 18 25 1
ป.6 12 9 21 1
รวมชั้นประถมศึกษา 82 73 155 6
ม.1 26 14 40 1
ม.2 8 15 23 1
ม.3 17 22 39 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 51 51 102 3
รวมทั้งหมด 147 137 284 11