โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

นิเทศติดตามผล การดำเนินงาน

นิเทศติดตามผล การดำเนินงานนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน15มีนาคม2564 ขอขอบคุณ ผอ.ฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์ ผอ.ร.ร.วัดบางใหญ่ ศน.ปรียา สงประเสริฐ์ ,ศน.จริยา ทองหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.1ที่ได้ นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทางโรงเรียนวัดพังสิงห์ ได้นำข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษา2563

นิเทศติดตามผลนิเทศติดตามผล นิเทศติดตามผล