โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

วันต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิก อบายมุขทั้งปวง

วันต่อต้านยาเสพติด 29 ก.ย.2563 คณะครูโรงเรียนวัดพังสิงห์ได้ จัดกิจกรรม ให้นักเรียนทำป้ายรณรงค์เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดละเลิก อบายมุขทั้งปวง

วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด