โรงเรียนวัดพังสิงห์

หมู่ที่ 2 บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพังสิงห์

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2554
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
building5
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
building6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
building1
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535